Signes Propis

IniciSignes Propis

La FUNDACIÓ XAFER basa el seu model educatiu i formatiu en uns Signes propis que sumats als Principis Bàsics del seu Projecte Educatiu caracteritzen i distingeixen aquest Model Educatiu com “Propi i Diferenciat” per garantir el compliment del seu Objectiu Prioritari.

Tota la Comunitat Educativa té un paper important en la tasca de veure complert el “Principal Objectiu de la Fundació XAFER”.”.

La seva participació en aquesta tasca és lliure, responsable i compromesa, afavorint un entorn adequat i propici per veure complertes les exigències que l’educació i formació requereixen.

Els Signes i trets principals del Projecte Educatiu són:

Educació i Formació Integral per sobre del que acadèmic, des de la fe cristiana en models educatius i formatius mixtos i plurals.
Atenció a la Diversitat, propiciant la Integració i la Pluralitat, en funció de les capacitats, de les facultats i de les aptituds de cada persona i amb independència de la seva cultura, ideologia, raça, religió o situació social.
Obertura a la Comunitat Local i Compromís Social en compliment de l’IDEARI de la FUNDACIÓ.
Relacions pròximes, afectuoses, col·laboradores, veraces, flexibles, adaptables, sensibles, servicials, tolerants, compromeses i solidàries amb la Comunitat Educativa, amb la Comunitat Local i amb la Societat en general.
Respecte, Protecció i Compromís amb la Vida i amb la Natura
Informació i comunicació, constant actualització, millora contínua i autoavaluació sistemàtica.
Accions per a la millora de la qualitat de vida, per propiciar un món millor, per aprofitar i gaudir dels espais d’oci i temps lliure.
Participació i promoció en accions, programes, esdeveniments i esdeveniments educatius, formatius, acadèmics, culturals, esportius, socials, assistencials, de cooperació o similars.
Accions i decisions que afavoreixin la motivació i la superació de les limitacions o de les deficiències.
Tracte personalitzat i individualitzat en funció de cada persona i la seva personalitat com ser diferent als altres.