Pròleg

IniciPròleg

Aquest document és el conjunt d’un ideari bàsic que d’alguna manera són fonamentals per a entendre la nostra raó d’esser. Considerant que l’ésser humà quan neix ho fa per a ser feliç i per a viure feliç, l’anàlisi i una profunda reflexió de distintes experiències em porten a la convicció que mitjançant unes oportunitats, unes possibilitats i uns recursos, l’ésser humà pot tenir a l’abast les eines que li calen per a arribar a esser feliç i viure feliç; i que cercant aquesta felicitat pot fer feliços els altres éssers humans i a més en té el deure.

Aquest document, si ens donau permís, l’ano-menarem L’IDEARI BÀSIC de la FUNDACIÓ XAFER i amb aquest nom el farem realitat. Els seus destinataris són, d’una banda, i com a vertaderes beneficiàries, totes les persones: sobretot persones desfavorides econòmicament i socialment, que tenen el desig o la necessitat de ser feliços i de viure feliçment. I d’altra banda, com a vertaderes persones col·la-boradores, a totes les persones que tenen el desig o la necessitat de fer feliços altres éssers humans, d’a-judar-los i acompanyar-los en el seu camí de recerca de la felicitat.

És un marc bàsic procedent d’un raonament, d’una concepció i d’unes dimensions, i que, amb fidelitat a uns principis i a uns valors i acomplint una missió i uns fins, proporciona una resposta a la nostra raó d’esser com a éssers humans, que no és més que néixer per a esser feliç, viure feliç i fer feliç.

És un IDEARI BÀSIC molt útil, sotmès contínuament a revisió i a actualització fins on calgui per acomplir la seva Missió, sempre amb una coincidència i amb una fidelitat absolutes i forçoses als seus principis i valors.

El contingut d’aquest IDEARI BÀSIC, encara que es podria considerar mínim en alguns aspectes, té tanta d’intensitat que justifica profundament la nostra raó d’esser com a FUNDACIÓ, Institució i Organització al servei de l’acompliment de la Missió que presenten les IDEES actuals.

En el contingut d’aquest IDEARI BÀSIC podem trobar una resposta a la necessitat que tenen tots els éssers humans en néixer, una resposta prou consistent al dret i al deure que té tota persona en el deure i el poder d’esser feliç, viure feliç i fer feliç.

Ara et preg que despertis dins tu i en el teu exterior el desig i la necessitat d’ajudar i acompanyar un altre ésser humà perquè trobi l’oportunitat d’esser feliç i de viure feliç, i d’aquesta manera responguis a la teva raó d’esser. Et deman que et comprometis amb tu mateix, amb els teus, amb tots nosaltres i amb la societat per a

“SER FELIÇ, VIURE FELIÇ i FER FELIÇ”.

“Deman a Déu i desitj que d’alguna manera aquesta FUNDACIÓ i els seus

col·laboradorst’ajudin molt en el teu desig i en el teu dret de “ESSER FELIÇ, VIURE FELIÇ i FER FELIÇ”,

i et convoc a actuar i a posar en pràcticala teva FELICITAT”.