La Família

IniciLa Família

La FAMÍLIA en el PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER constitueix l’estructura bàsica d’una comunitat i de la societat.

En el mateix sentit, en el PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER, la família es considera la veritable i màxima responsable en ajudar, estimular, acompanyar, premiar, motivar i agrair al educant i l’educador seva participació i la seva tasca.

És important el seu paper en la tasca educativa i formativa amb la seva tasca d’ajuda, de suggeriment i d’acompanyament. Contribueix a mantenir i actualitzar unes accions i programes educatius i formatius que dotin del més alt nivell d’exigència, competència i coneixement en les, habilitats i destreses que ha de rebre l’alumne.

Es preocupa de participar en la vida educativa i formativa en la seva forma activa com a membre de la comunitat educativa, i en la seva forma passiva en la seva unitat familiar com l’ajudant més proper a l’alumne.

Respecta i s’ocupa de que tota la Comunitat Educativa aconsegueixi aconseguir els objectius desitjats i dóna suport i recolza tant a l’alumne com a l’educador ia la resta de la Comunitat Educativa.

L’ENTORN
Al PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER l’entorn suposa un focus d’influència recíproca. D’una banda perquè les accions i programes educatius i formatius de la FUNDACIÓ repercuteixen en gran mesura en l’entorn més proper on es desenvolupen. I de l’altra perquè l’entorn també repercuteix en gran mesura en les programacions i en el desenvolupament de les accions i programes.

En aquest sentit el PROJECTE EDUCATIU propicia una relació beneficiosa recíprocament, de tal manera que les accions i programes contribueixin en gran mesura a beneficiar a l’entorn, i que aquestes accions i programes també puguin beneficiar-se d’aquest entorn.

PASTORAL
El PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER comparteix de manera orgullosa i gustosa la missió evangelitzadora i vol atendre de manera profunda els reptes educatius i formatius actuals des de la fe cristiana amb Amor, Pau i Solidaritat.

Propicia una educació i formació integral, plural i integradora, valorant aquesta educació i formació a partir de la fe. On en harmonia, fe, cultura, coneixement, ciència, investigació i descobriment, conviuen en les accions i programes que desenvolupa la FUNDACIÓ.

L’acció Pastoral es desenvolupa a través de diferents nivells atenent a la situació en què es troben els alumnes, tant respecte de la fe com de la seva edat, la seva personalitat, la seva maduresa, la seva cultura o la seva ideologia.

Això suposa que les activitats educatives i formatives estiguin especialment sensibilitzades des del punt de vista de la fe cristiana. I participen col·laboradors, educadors i voluntaris que ajuden els alumnes a que coneguin l’Evangeli.

En les accions i programes educatius i formatius de la FUNDACIÓ XAFER coexisteixen l’estructura organitzativa i funcional i la comunitat cristiana. En aquestes accions i programes hi ha un procés cristià continu i es desenvolupen també activitats més concretes amb lectures i conceptes religiosos. Hi ha celebracions litúrgiques i experiència comunitàries de la fe. Alhora es realitzen treballs i tasques voluntàries que ajuden a la proclamació del missatge evangèlic sense que això suposi una acció com a cristià practicant.

En les accions i programes educatius i formatius de la FUNDACIÓ XAFER els grups de pastoral s’organitzen de manera voluntària i estan desitjosos d’atendre i complir amb les directrius i suggeriments que el Representant de l’Església Local els encomani.

En aquest grup hi ha un responsable o representant que a més de coordinar l’acció pastoral fa de pont entre l’Església local, la Comunitat Educativa i el Patronat de la FUNDACIÓ.