Presentació

IniciPresentació

En compliment i fidelitat al IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER, que ens fa saber que els éssers humans es mouen en la constant recerca de la felicitat, i considerant que la base per accedir a aquesta felicitat passa en gran mesura per tenir l’oportunitat i la possibilitat de rebre una educació, uns mínims coneixements, tècniques, destreses i habilitats que ajudin i dotin a tot ésser humà a desenvolupar prou el seu intel·lecte i la seva saviesa per aconseguir ser feliç i viure feliç.

* La FUNDACIÓ XAFER, basant-se en els seus fonaments i en la seva raó de ser, fixada en la seva visió i en el compliment de la seva missió, regulada per principis i valors indestructibles, té com a principal OBJECTIU:

“Educar, ensenyar i formar l’ésser humà que ho necessiti o que així ho desitgi,

per a ser feliç, per viure felizy per fer feliços els altres.

Vivenciant els seus valors i regulats

pels seus principis fonamentals de

Amor, Pau i Solidaritat.”

Es desenvolupa en el present document el PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER com a recurs, instrument i regulació de les accions i activitats educatives i formatives que la FUNDACIÓ realitza per atendre la seva MISSIÓ i veure complerts els seus objectius..

Tindrem sempre molt present que, en compliment de l’IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER, les seves accions i programes van dirigits per una banda, a totes les persones, principalment aquelles més desfavorides, que senten el desig o la necessitat de ser feliços i de viure feliços, com a veritables beneficiàries i destinatàries. I d’altra banda, com a veritables col·laboradores, a totes aquestes persones que senten el desig o la necessitat de fer feliços, d’ajudar i acompanyar a altres éssers humans en el seu camí en la recerca de la felicitat. Per aquest motiu, el Projecte Educatiu de la Fundació s’ha d’ajustar en tot moment a aquesta premissa.

El present PROJECTE EDUCATIU ha de ser el document base de la inspiració, raonament, estructura, organització, compromís, articulació i funcionament de les accions educatives i formatives que la FUNDACIÓ XAFER impulsa i desenvolupa. Així com també ha de ser el document base de les organitzacions, entitats, centres i institucions educatives i formatives de la FUNDACIÓ XAFER o que la mateixa FUNDACIÓ dirigeix ​​o coordina.

El PROJECTE EDUCATIU és un document subjecte i obert a una constant revisió, actualització, ampliació i adequació, d’acord amb la realitat de cada moment i de la nostra societat. Sempre en total fidelitat, lleialtat i coincidència amb els seus Raonaments, Principis i Valors i en el compliment de la seva Missió.

Els diferents centres de la FUNDACIÓ XAFER planificaran, dissenyaran i organitzaran els propis projectes educatius, curriculars i organitzatius a partir del present Projecte Educatiu, amb total fidelitat al Ideari de la Fundació i fidels al compromís d’ocupar-se a complir les pautes del desig i el deure de “ser feliç, viure feliç i fer feliç”.

El present PROJECTE EDUCATIU planteja els punts essencials que la FUNDACIÓ XAFER pretén dur a terme per al compliment del seu principal objectiu per mediació dels seus centres i el desenvolupament de les seves accions i programes formatius i educatius. El Projecte Educatiu concreta i formalitza el guió bàsic de l’estructura organitzativa i els fins educatius i formatius que aquesta institució impulsa i tutela.