Fonaments Jurídics

IniciFonaments Jurídics

A l’empara de la legislació espanyola i més concretament dins el marc legal de Llei de Fundacions de 24 novembre 1994 i Incentius a la Participació en activitats d’interès general, ia proposta per exprés desig i decisió del seu fundador, davant l’Il·lustre Notari D .

Álvaro Delgado Truyols es constitueix en la Ciutat de Palma de Mallorca a la data de dos de novembre de dos mil u la “Fundació XAFER” mitjançant l’atorgament del Document de Constitució de la Fundació i la seva elevació a escriptura pública que posteriorment és registrada a data de vint de febrer de dos mil dos i reconeguda per l’Administració Pública amb competències en la matèria, la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

A la data de tres de març de dos mil sis s’adequa la seva forma jurídica al nou marc legal establert per la legislació espanyola, Llei 50/2002 de 26 de desembre, “Llei de Fundacions”, mitjançant Document d’Escriptura Pública atorgat per l’Il·lustre Notari D. José Antonio Carbonell Crespí, també a la Ciutat de Palma de Mallorca de les Illes Balears. Sent registrada i reconeguda aquesta adequació per la corresponent Administració Pública amb competències en la matèria, la mateixa Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Es constitueix des dels seus inicis com a Institució i Organització per tal de col·laborar i desenvolupar accions i programes d’interès general, d’interès públic, educatius, culturals, esportius, socials i assistencials. El seu protectorat és el Govern de les Illes Balears mitjançant la seva Conselleria d’Educació.

Ajustant-se a dret ia l’empara de la legislació vigent, està entitat aquesta present en la vida i en la societat en la seva forma jurídica com FUNDACIÓ, sent una institució i una Organització senzilla, propera i accessible a tota persona necessitada de les seves accions i programes o de la seva col·laboració, així com també senzilla, propera i accessible a tota persona interessada en participar i col·laborar en la mateixa.

Regulada pel marc legal vigent en cada moment, està organitzada per mitjà d’uns estatuts que regulen el seu funcionament. La vida de la Fundació està reglada de manera molt específica per les seves Principis Fonamentals i la fe cristiana. I fixa la seva missió, guiada per l’Evangeli, en el compliment de les seves diferents objectius, fidels a la seva raó de ser, a una visió i en les seves quatre dimensions.

Formen el Govern màxim de la Fundació seu Fundador i President en col·laboració amb els membres del Patronat de la mateixa. Aquest Govern està representat pel seu president com a òrgan unipersonal de màxima autoritat i responsabilitat, acompanyat de tots els membres que conformen el Patronat, com a òrgan col·legiat també de màxima responsabilitat i autoritat, en fidel i obligada obediència al seu president. El fundador és president vitalici i president honorífic després de la seva defunció.

En qualitat de Fundador faig exprés desig i menció perquè el Govern de la Fundació, els seus col·laboradors i els seus activistes, siguin sempre fidels i compromesos amb els raonaments, la missió, els valors, els objectius i la dimensió d’aquesta Fundació. De manera concreta i especial faig saber que tots els membres que formen, col·laboren i participen en aquesta institució i en la seva Organització han de complir i fer complir els principis fonamentals i indestructibles com lleis Superiors que regeixen aquesta Fundació.

Els estatuts, reglamentació, règim de funcionament, normes bàsiques d’actuació i altres articulacions necessàries per al funcionament i per a la seva organització han d’estar sempre subjectes i compromesos amb el IDEARI BÀSIC d’aquesta FUNDACIÓ i coincidir amb el mateix.

El present IDEARI BÀSIC és i ha de ser el document base de funcionament i reglamentació de la FUNDACIÓ XAFER. Ha estat elaborat com a document bàsic per a servir d’instrument eficaç al servei de la raó de ser d’aquesta institució.

Espero que d’alguna manera respongui a les necessitats i inquietuds dels que posen tota la seva confiança en aquesta institució, en els beneficiaris i en els col·laboradors, en tots els membres que formen i fan possible aquesta Fundació.

De la mateixa manera, també espero i desitjo que sigui subjecte i obert a una constant revisió, actualització, ampliació i adequació d’acord amb la realitat de cada moment i de la nostra societat. Encara que sempre en total fidelitat, lleialtat i coincidència amb els seus Raonaments, Principis i Valors i en el compliment de la seva Missió.

La manera i la forma que els membres de la FUNDACIÓ XAFER duguin a terme les seves tasques per desenvolupar les seves accions i objectius i per veure complerta la Missió han de complir fidelment amb el següent i exprés mandat.

“Desitjo que el compliment de la missió de la FUNDACIÓ XAFER es faci des de l’honradesa, des de la senzillesa, des de la quotidianitat i des de l’anonimat. I als que fan possible convertir el meu desig en realitat els estic eternament agraït. “