Projecte Curricular

IniciProjecte Curricular

Totes les accions i programes educatius i formatius que els Centres o entitats de la FUNDACIÓ XAFER, programen, desenvolupen, imparteixen o col·laboren, tenen un “PROJECTE CURRICULAR” que aglutina la presentació de la planificació per veure complerts uns objectius, mitjançant el desenvolupament d’unes activitats, l’ús d’unes metodologies, uns procediments i unes actituds, en col·laboració amb uns recursos humans i uns recursos materials.

Aquests projectes curriculars coincidiran i han d’afavorir el compliment del PROJECTE EDUCATIU de la FUNDACIÓ XAFER i del seu IDEARI. A més de dissenyar i planificar els aspectes curriculars, tècnics i oficials pròpiament dits, es fonamentaran en quatre pilars bàsics com a eixos transversals per a desenvolupar totes les accions educatives i formatives previstes.

Els “Quatre Pilars Bàsics” que complementen i amplien tots els Projectes Curriculars en totes les accions i programes formatius i educatius que els centres i entitats de la Fundació XAFER desenvolupen o imparteixen, es fonamenten en veritables eixos transversals i com a veritables columnes que sostenen tota estructura educativa o formativa que pretén fer complir al Principal Objectiu de la Fundació.

És bon moment per recordar alguns aspectes de summa rellevància de l’Ideari de la Fundació XAFER que ens ajudaran a entendre aquests quatre pilars bàsics

Convé repassar tots els punts que es fan menció a l’Ideari de la Fundació. Aquí es presenten alguns més rellevants, si bé insisteixo rellegir aquests apartats.

“Estic plenament convençut que l’ésser humà és concebut i neix per ser, estar i viure feliç. I perquè la nostra espècie sigui, estigui i visqui feliç, ha de donar felicitat, ha de fer feliços els altres éssers humans i d’aquesta manera té una oportunitat de garantir la felicitat eterna “.

“Aquestes possibilitats i oportunitats es concreten en l’oportunitat i en la possibilitat d’aprendre per ser feliç, de ser ensenyat per ser i viure feliç, de ser ensenyat per fer feliços els altres. La felicitat arriba després d’un procés d’aprenentatge, després de rebre uns coneixements, una dotació d’habilitats i destreses que possibiliten l’ésser humà de la suficient capacitació i formació en diferents camps i matèries que l’ajuden perquè pugui ser i viure feliç “.

“La societat té el deure de garantir i fomentar l’educació i formació suficient com a resposta als drets de les persones i com a deure d’ajudar tot home a ser i viure feliç.”

“La humanitat ha de trobar els mitjans necessaris per garantir una continuïtat feliç, aquests mitjans neixen a partir de l’educació.”

“Tots els éssers humans tenen dret a una educació adequada, en igualtat d’oportunitats, a tots els nivells i segons la capacitat de cada persona.”

“L’educació deu ser la transmissió de valors, l’ensenyament deu ser la transmissió de coneixements, la formació ha de ser la transmissió de tècniques i destreses. Mitjançant l’educació, l’ensenyament, i la formació es fa possible la vida en societat, es fa possible una societat rica en valors, rica en grandesa, rica en prosperitat, i es garanteix per a tots els temps un bon model social en què el home és feliç, viu feliç i fa feliços els altres. ”

“Desitjo que en alguna mesura, aquesta FUNDACIÓ XAFER i els seus col·laboradors t’ajudin en gran manera en el teu desig i en el teu dret a” SER FELIÇ, VIURE FELIÇ i FER FELIÇ ”

“A tots els éssers humans, el meu gran i profund agraïment per caminar per la senda del bé i especialment gràcies per …

“Ser Bones, Viure Felices, i Fer Feliços”.

La principal MISSIÓ de la FUNDACIÓ XAFER es concreta:

“En educar i formar, des de la fe cristiana i guiats per l’Evangeli de Jesús, als éssers humans que ho necessitin o que així ho desitgin, per ser feliços, per viure feliços i per fer feliços els altres éssers humans”.

La FUNDACIÓ XAFER té com a principal OBJECTIU::

“Educar, ensenyar i formar l’ésser humà que ho necessiti o que així ho desitgi, per ser feliç, per viure feliç i per fer feliços els altres. Vivenciant els seus valors i regulats pels seus principis fonamentals d’Amor, Pau i Solidaritat. ”

En conseqüència i donant ple compliment a l’IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER, al seu MISSIÓ, al compliment de la seva Principal OBJECTIU, i fidels als seus principis fonamentals d’AMOR, PAU i SOLIDARITAT ia la vivència dels seus Valors més rellevants, els diferents projectes curriculars, acadèmics, Formatius, Assistencials i Socials, així com les planificacions i programacions de les diferents accions i programes que els centres i les entitats de la FUNDACIÓ XAFER desenvolupen, tindran a més dels aspectes curriculars, tècnics i oficials pròpiament dits, aquests quatre “Pilars Bàsics “com a veritables eixos transversals i com a veritables columnes que sostenen tota estructura educativa o formativa que pretén fer complir al Principal Objectiu de la Fundació.

Els quatre Pilars Bàsics són:

La transmissió i vivència de Valors fidels als Principis Fonamentals de la Fundació, propiciant el desenvolupament de la fe i la maduresa espiritual com a veritables actituds quotidianes pròpies de tot ésser humà.
La transmissió i vivència de tota acció de comunicació, ja sigui llenguatge de signes, oral o altra manera, que propiciï i potenciï la relació i la comunicació entre els homes, les diferents llengües, cultures, ideologies, races, religions i nivells socials. En aquest sentit es propiciaran facilitats, recursos i mitjans per transmetre els coneixements d’un codi o una llengua de relació i comunicació majoritària. I de la mateixa manera es respectarà, protegirà i transmetrà els coneixements de les llengües o codis de comunicació més pròxims o locals. En ambdós sentits es pretén propiciar i facilitar la comunicació entre els homes.
La transmissió, vivència, experimentació, investigació i descobriment de coneixements, habilitats, tècniques i destreses a tot ésser humà en actitud de respecte a tota cultura, raça, ideologia, religió o situació i nivell social com a font principal de recursos i eines per desenvolupar el intel·lecte i la saviesa.
La transmissió, vivència, experimentació, investigació i descobriment de coneixements, habilitats, tècniques i destreses especialment en l’àmbit humanístic, científic i tecnològic en total respecte a tota cultura, raça, ideologia, religió o situació i nivell social com a font principal de recursos i eines per dotar tot home d’un bon nivell de competència que l’ajudi en la seva vida i en la seva quotidianitat.
Altres finalitats del Projecte Curricular de tota acció educativa i formativa que desenvolupen Centres o entitats de la FUNDACIÓ XAFER són:

Fer realitat els Principis i Signes propis del present Projecte Educatiu. Alinear la Proposta del IDEARI de la FUNDACIÓ XAFER i del present Projecte Educatiu amb els Objectius i Línies d’acció de cada Centre i entitat de la FUNDACIÓ i de les seves accions i programes.
Adaptar les programacions i Planificacions de cada acció i programa dels Centres i entitats de la FUNDACIÓ a aquest Projecte Educatiu.
Respondre a les necessitats i expectatives de cada realitat social i cultural en què es trobi immers cada Centre i entitat de la FUNDACIÓ XAFER.
Dar acogida a todo ser humano que sienta el deseo o la necesidad de aprender y propiciarle los conocimientos que necesita.
Propiciar la promulgación del Evangelio y la fe cristiana.
Facilitar un lloc de trobada, de diàleg i de respecte on cultivar coneixements i saviesa.
Educar, formar, desenvolupar, enfortir i perfeccionar totes les facultats intel·lectuals, físiques i espirituals de tot ésser humà en funció de les seves capacitats per aconseguir que vegi complert el seu desig i el seu deure de:
“Ser feliç, viure feliç i fer feliç”