Carisma i Organització

IniciCarisma i Organització

CARISMA FUNDACIONAL
El Projecte Educatiu de la FUNDACIÓ XAFER concreta el seu àmbit d’actuació en tot lloc on sigui possible la seva presència i participació, especialment on sigui requerida la seva actuació i on sigui més necessària.

Els projectes, accions i activitats de la FUNDACIÓ XAFER van dirigits a totes aquelles persones que senten el desig o la necessitat de rebre un ensenyament i uns coneixements que els ajudin a ser feliços i viure feliços, des d’una fe cristiana i una acció evangelitzadora, amb independència de la seva edat, sexe, cultura, raça, ètnia, ideologia o religió.

L’educació, la formació i els ensenyaments que, per mitjà de les seves accions i programes promou o desenvolupa la FUNDACIÓ, van destinades d’una banda com a veritables beneficiàries, a totes les persones, principalment aquelles persones desfavorides econòmicament i socialment, que senten el desig o la necessitat de ser feliços i de viure feliços. I d’altra banda, com a veritables persones col·laboradores, a totes aquestes persones que senten el desig o la necessitat de fer feliços, d’ajudar i acompanyar a altres éssers humans en el seu camí en recerca de la felicitat.

NIVELLS EDUCATIUS

La FUNDACIÓ XAFER desenvolupa les seves accions educatives, formatives i els seus ensenyaments en variades dimensions, estaments i nivells.

Com a missió educativa i també assistencial mitjançant els seus Centres de Guarderia i Pre escolar, Centres d’Acollida i tutelars.

Com a missió educativa en els ensenyaments reglats mitjançant els seus Centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxiller i Formació Professional.

Com a missió educativa de l’Oci del Lleure, mitjançant els seus centres i accions d’educació del temps lliure.

Com a missió formativa en nivells d’ensenyaments no reglats, mitjançant els seus Centres de Formació Cultural i els seus Centres de Preparació, Tecnificació i Formació Ocupacional.

Com a missió en ensenyaments generals bàsiques i d’ampliació d’estudis, mitjançant els seus centres i programes de Formació Bàsica i Garantia Social i mitjançant els seus Centres i Programes de Formació per a persones amb necessitats especials, per a mestresses de casa i per a la formació i ampliació d’estudis i de coneixements per a persones de la tercera edat.